حفظ اسلام مرز نمی‌شناسد

حفظ اسلام مرز نمی‌شناسد
امام جمعه نور با بیان اینکه امام خمینی(ره) و فرمایشات ایشان همواره امری فرا مرزی بوده، گفت: نامگذاری روز جهانی قدس نیز در این راستا بوده و اکنون نیز حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه دلیل بر این است که ما برای حفظ اسلام مرز نمی‌شناسیم.

حفظ اسلام مرز نمی‌شناسد

امام جمعه نور با بیان اینکه امام خمینی(ره) و فرمایشات ایشان همواره امری فرا مرزی بوده، گفت: نامگذاری روز جهانی قدس نیز در این راستا بوده و اکنون نیز حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه دلیل بر این است که ما برای حفظ اسلام مرز نمی‌شناسیم.
حفظ اسلام مرز نمی‌شناسد

90ورزشی

View more posts from this author