حقوق‌های ناعادلانه به بیت‌المال بازگشت داده شود

حقوق‌های ناعادلانه به بیت‌المال بازگشت داده شود
امام‌ جمعه بجنورد گفت: حقوق‌های ناعادلانه که به برخی از مدیران داده می‌شود، باید به بیت‌المال بازگشت داده شود.

حقوق‌های ناعادلانه به بیت‌المال بازگشت داده شود

امام‌ جمعه بجنورد گفت: حقوق‌های ناعادلانه که به برخی از مدیران داده می‌شود، باید به بیت‌المال بازگشت داده شود.
حقوق‌های ناعادلانه به بیت‌المال بازگشت داده شود

کرمان نیوز

View more posts from this author