حقوق شهروندی درگیر آقای پزشک/ ملکی وسط خیابان که فروشی نیست!

حقوق شهروندی درگیر آقای پزشک/ ملکی وسط خیابان که فروشی نیست!
حقوق شهروندی مردم سمنان این روزها در گیرودار درخواست‌های یک پزشک مالک به‌سادگی نادیده گرفته می‌شود.

حقوق شهروندی درگیر آقای پزشک/ ملکی وسط خیابان که فروشی نیست!

حقوق شهروندی مردم سمنان این روزها در گیرودار درخواست‌های یک پزشک مالک به‌سادگی نادیده گرفته می‌شود.
حقوق شهروندی درگیر آقای پزشک/ ملکی وسط خیابان که فروشی نیست!

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author