حق و حقوق ما را بدهید و بعد رای بخرید

حق و حقوق ما را بدهید و بعد رای بخرید
دارنده مدال برنز مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان تیراندازی با کمان گفت: باید از مسؤولان فدراسیون تیراندازی با کمان پرسید که چرا به جای برگزاری پر هزینه مجمع سالانه، حق و حقوق من و امثال مرا نمی‌دهند.

حق و حقوق ما را بدهید و بعد رای بخرید

دارنده مدال برنز مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان تیراندازی با کمان گفت: باید از مسؤولان فدراسیون تیراندازی با کمان پرسید که چرا به جای برگزاری پر هزینه مجمع سالانه، حق و حقوق من و امثال مرا نمی‌دهند.
حق و حقوق ما را بدهید و بعد رای بخرید

View more posts from this author