حل مشکلات مردم‌ به برجام ربطی ندارد/ بودن یا نبودن آمریکا و اروپا در برجام در اقتصاد ایران تأثیری نمی‌گذارد

حل مشکلات مردم‌ به برجام ربطی ندارد/ بودن یا نبودن آمریکا و اروپا در برجام در اقتصاد ایران تأثیری نمی‌گذارد
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حل مشکلات مردم‌ به ادامه برجام و ماندگاری اروپا در برجام ربطی ندارد گفت: اگر مسؤولین به درستی تفکر و تدبیر کنند با بودن یا نبودن آمریکا و اروپا در برجام در اقتصاد کشور تأثیری نمی‌گذارد.

حل مشکلات مردم‌ به برجام ربطی ندارد/ بودن یا نبودن آمریکا و اروپا در برجام در اقتصاد ایران تأثیری نمی‌گذارد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حل مشکلات مردم‌ به ادامه برجام و ماندگاری اروپا در برجام ربطی ندارد گفت: اگر مسؤولین به درستی تفکر و تدبیر کنند با بودن یا نبودن آمریکا و اروپا در برجام در اقتصاد کشور تأثیری نمی‌گذارد.
حل مشکلات مردم‌ به برجام ربطی ندارد/ بودن یا نبودن آمریکا و اروپا در برجام در اقتصاد ایران تأثیری نمی‌گذارد

View more posts from this author