حمایت آستان قدس رضوی از مشاغل خرد/ ایجاد 3 هزار شغل توسط معاونت امداد مستضعفان آستان قدس در سال گذشته

حمایت آستان قدس رضوی از مشاغل خرد/ ایجاد 3 هزار شغل توسط معاونت امداد مستضعفان آستان قدس در سال گذشته
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی توجه ویژه‌ای به کارآفرینی دارد و حمایت از تولیدات داخلی و خرد را دنبال می‌کند.

حمایت آستان قدس رضوی از مشاغل خرد/ ایجاد 3 هزار شغل توسط معاونت امداد مستضعفان آستان قدس در سال گذشته

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی توجه ویژه‌ای به کارآفرینی دارد و حمایت از تولیدات داخلی و خرد را دنبال می‌کند.
حمایت آستان قدس رضوی از مشاغل خرد/ ایجاد 3 هزار شغل توسط معاونت امداد مستضعفان آستان قدس در سال گذشته

View more posts from this author