حمایت از صنایع کوچک در قزوین با روحیه جهادی، اقدام و عمل

حمایت از صنایع کوچک در قزوین با روحیه جهادی، اقدام و عمل
فرماندار آبیک گفت: امیدواریم با حمایت از صنایع کوچک در استان قزوین بتوانیم با روحیه جهادی و اقدام و عمل اهداف را پیش ببریم.

حمایت از صنایع کوچک در قزوین با روحیه جهادی، اقدام و عمل

فرماندار آبیک گفت: امیدواریم با حمایت از صنایع کوچک در استان قزوین بتوانیم با روحیه جهادی و اقدام و عمل اهداف را پیش ببریم.
حمایت از صنایع کوچک در قزوین با روحیه جهادی، اقدام و عمل

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author