حمایت از کالای ایرانی پاتک جمهوری اسلامی به تحریم‌کنندگان است

حمایت از کالای ایرانی پاتک جمهوری اسلامی به تحریم‌کنندگان است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: حمایت از کالای ایرانی پاتک جمهوری اسلامی به تحریم کنندگان کشور است و همه مردم و مسئولان باید در این راستا گام بردارند تا شاهد رونق اقتصادی کشور ‌شویم.

حمایت از کالای ایرانی پاتک جمهوری اسلامی به تحریم‌کنندگان است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: حمایت از کالای ایرانی پاتک جمهوری اسلامی به تحریم کنندگان کشور است و همه مردم و مسئولان باید در این راستا گام بردارند تا شاهد رونق اقتصادی کشور ‌شویم.
حمایت از کالای ایرانی پاتک جمهوری اسلامی به تحریم‌کنندگان است

View more posts from this author