حمایت از کالای ملی فقر و بیکاری را در جامعه نابود می‌کند

حمایت از کالای ملی فقر و بیکاری را در جامعه نابود می‌کند
امام جمعه بوکان گفت: حمایت از کالای ایرانی، حمایت از کارگر ایرانی است و می‌تواند فقر و بیکاری را در جامعه به حداقل برساند.

حمایت از کالای ملی فقر و بیکاری را در جامعه نابود می‌کند

امام جمعه بوکان گفت: حمایت از کالای ایرانی، حمایت از کارگر ایرانی است و می‌تواند فقر و بیکاری را در جامعه به حداقل برساند.
حمایت از کالای ملی فقر و بیکاری را در جامعه نابود می‌کند

View more posts from this author