حمایت از گروه‌های تروریستی در هر شکلی مردود است

حمایت از گروه‌های تروریستی در هر شکلی مردود است
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: چنانچه در هر محفل و مکانی و حتی در مجلس، از گروه‌های تروریستی حمایت و یا پشتیبانی شود مردود بوده و قابل پذیرش نیست.

حمایت از گروه‌های تروریستی در هر شکلی مردود است

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: چنانچه در هر محفل و مکانی و حتی در مجلس، از گروه‌های تروریستی حمایت و یا پشتیبانی شود مردود بوده و قابل پذیرش نیست.
حمایت از گروه‌های تروریستی در هر شکلی مردود است
MIT License

View more posts from this author