حمایت مالی فرماندهی تخصص‌های دریایی رشت از 33 ایتام

حمایت مالی فرماندهی تخصص‌های دریایی رشت از 33 ایتام
رئیس عقیدتی‌سیاسی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا‌ ـ رشت رسیدگی به ایتام را جزو وظایف آحاد جامعه اسلامی دانست و گفت: فرماندهی تخصص‌های دریایی رشت به مدت یک سال دیگر حامی مالی 33 نفر از ایتام می‌شود.

حمایت مالی فرماندهی تخصص‌های دریایی رشت از 33 ایتام

رئیس عقیدتی‌سیاسی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا‌ ـ رشت رسیدگی به ایتام را جزو وظایف آحاد جامعه اسلامی دانست و گفت: فرماندهی تخصص‌های دریایی رشت به مدت یک سال دیگر حامی مالی 33 نفر از ایتام می‌شود.
حمایت مالی فرماندهی تخصص‌های دریایی رشت از 33 ایتام

wolrd press news

View more posts from this author