حمایت مردم از کالای ایرانی تکلیف شرعی و ملی است

حمایت مردم از کالای ایرانی تکلیف شرعی و ملی است
نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: حمایت مردم از کالای ایرانی باکیفیت یک تکلیف شرعی و ملی است.

حمایت مردم از کالای ایرانی تکلیف شرعی و ملی است

نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: حمایت مردم از کالای ایرانی باکیفیت یک تکلیف شرعی و ملی است.
حمایت مردم از کالای ایرانی تکلیف شرعی و ملی است

View more posts from this author