حمید تفضلی به همرزمان شهیدش پیوست

حمید تفضلی به همرزمان شهیدش پیوست
حمید تفضلی جانباز 35 درصد بهشهری پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از عوارض جانبازی، به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

حمید تفضلی به همرزمان شهیدش پیوست

حمید تفضلی جانباز 35 درصد بهشهری پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از عوارض جانبازی، به خیل همرزمان شهیدش پیوست.
حمید تفضلی به همرزمان شهیدش پیوست

View more posts from this author