حمید حسام بهترین الگوی فرهنگی

حمید حسام بهترین الگوی فرهنگی
انتخاب حمید حسام از بین هنرمندانی همچون محمدرضا دوست‌محمدی، محمدحسین مهدویان، حسن روح‌الامین و مهدی نقویان به عنوان چهره سال هنر انقلاب باعث افتخار همدانی‌ها و الگویی برای تولید محتوای فرهنگی ـ هنری قوی‌تر در حوزه‌های نوشتاری است.

حمید حسام بهترین الگوی فرهنگی

انتخاب حمید حسام از بین هنرمندانی همچون محمدرضا دوست‌محمدی، محمدحسین مهدویان، حسن روح‌الامین و مهدی نقویان به عنوان چهره سال هنر انقلاب باعث افتخار همدانی‌ها و الگویی برای تولید محتوای فرهنگی ـ هنری قوی‌تر در حوزه‌های نوشتاری است.
حمید حسام بهترین الگوی فرهنگی

View more posts from this author