حمید لطف‌الهیان رسماً شهردار اردبیل شد

حمید لطف‌الهیان رسماً شهردار اردبیل شد
حمید لطف‌الهیان طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان شهردار اردبیل انتخاب شد و از امروز کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

حمید لطف‌الهیان رسماً شهردار اردبیل شد

حمید لطف‌الهیان طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان شهردار اردبیل انتخاب شد و از امروز کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.
حمید لطف‌الهیان رسماً شهردار اردبیل شد

View more posts from this author