حوزه علمیه خواستار رعایت حجاب اسلامی در جامعه است

حوزه علمیه خواستار رعایت حجاب اسلامی در جامعه است
یکی از مراجع تقلید گفت: حوزه علمیه می‌خواهد کسانی که مسؤول هستند و قدرت دارند در این زمینه اقدام کنند تا حجاب اسلامی در کل مملکت عملی شود.

حوزه علمیه خواستار رعایت حجاب اسلامی در جامعه است

یکی از مراجع تقلید گفت: حوزه علمیه می‌خواهد کسانی که مسؤول هستند و قدرت دارند در این زمینه اقدام کنند تا حجاب اسلامی در کل مملکت عملی شود.
حوزه علمیه خواستار رعایت حجاب اسلامی در جامعه است

View more posts from this author