حوزه نیازمند شبکه مستقل در رسانه ملی است

حوزه نیازمند شبکه مستقل در رسانه ملی است
مدیر موسسه جهانی ولایت گفت: امروز حوزه نیازمند به یک شبکه در رسانه ملی است تا ظرفیت‌های حوزه به نمایش گذاشته شود.

حوزه نیازمند شبکه مستقل در رسانه ملی است

مدیر موسسه جهانی ولایت گفت: امروز حوزه نیازمند به یک شبکه در رسانه ملی است تا ظرفیت‌های حوزه به نمایش گذاشته شود.
حوزه نیازمند شبکه مستقل در رسانه ملی است

View more posts from this author