حکایت بازسازی نخل 400 ساله زواره/ مهر تائید یونسکو بر آثار جمالی

حکایت بازسازی نخل 400 ساله زواره/ مهر تائید یونسکو بر آثار جمالی
علیرضا جمالی یکی از نوابغ شهرستان اردستان است که یکی از سنت‌های فراموش شده شهر زواره را احیا کرده و اقدام به برپایی نمایشگاه در بازار تاریخی این شهر کرده است.

حکایت بازسازی نخل 400 ساله زواره/ مهر تائید یونسکو بر آثار جمالی

علیرضا جمالی یکی از نوابغ شهرستان اردستان است که یکی از سنت‌های فراموش شده شهر زواره را احیا کرده و اقدام به برپایی نمایشگاه در بازار تاریخی این شهر کرده است.
حکایت بازسازی نخل 400 ساله زواره/ مهر تائید یونسکو بر آثار جمالی

View more posts from this author