حکایت رشادت شهدای غواص در خروش آب‌ و آتش

حکایت رشادت شهدای غواص در خروش آب‌ و آتش
شهادت فقط یک حرکت جهادی نیست، بلکه اعتقادی است که از درون خویشتن خویش می‌جوشد. کنار رود اروند این مفاهیم درونی و ملموس می‌شود. اروندی که با امواج آرام یادآور خروش سلحشورانِ شهدای غواص در عملیات کربلای چهار است.

حکایت رشادت شهدای غواص در خروش آب‌ و آتش

شهادت فقط یک حرکت جهادی نیست، بلکه اعتقادی است که از درون خویشتن خویش می‌جوشد. کنار رود اروند این مفاهیم درونی و ملموس می‌شود. اروندی که با امواج آرام یادآور خروش سلحشورانِ شهدای غواص در عملیات کربلای چهار است.
حکایت رشادت شهدای غواص در خروش آب‌ و آتش

View more posts from this author