حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست من نرسیده است

حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست من نرسیده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست من نرسیده است.

حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست من نرسیده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست من نرسیده است.
حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست من نرسیده است

View more posts from this author