حیات جامعه در گرو انقلاب و فرهنگ ناب اسلام محمدی است

حیات جامعه در گرو انقلاب و فرهنگ ناب اسلام محمدی است
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حیات ما در چارچوب انقلاب اسلامی و فرهنگ ناب اسلام محمدی است.

حیات جامعه در گرو انقلاب و فرهنگ ناب اسلام محمدی است

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حیات ما در چارچوب انقلاب اسلامی و فرهنگ ناب اسلام محمدی است.
حیات جامعه در گرو انقلاب و فرهنگ ناب اسلام محمدی است

View more posts from this author