خادمان خارجی در یادمان‌های شهدا به‌کارگیری می‌شوند/ تلاش برای جهانی‌سازی اردوهای راهیان نور

خادمان خارجی در یادمان‌های شهدا به‌کارگیری می‌شوند/ تلاش برای جهانی‌سازی اردوهای راهیان نور
دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه با بیان اینکه امسال تعدادی از خادمان نخبه دانش‌آموز و خادمان خارجی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس فعالیت دارند، گفت: به‌کارگیری زائران غیرایرانی در خادمی راهیان نور از سال گذشته کلید خورد.

خادمان خارجی در یادمان‌های شهدا به‌کارگیری می‌شوند/ تلاش برای جهانی‌سازی اردوهای راهیان نور

دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه با بیان اینکه امسال تعدادی از خادمان نخبه دانش‌آموز و خادمان خارجی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس فعالیت دارند، گفت: به‌کارگیری زائران غیرایرانی در خادمی راهیان نور از سال گذشته کلید خورد.
خادمان خارجی در یادمان‌های شهدا به‌کارگیری می‌شوند/ تلاش برای جهانی‌سازی اردوهای راهیان نور

View more posts from this author