خانه ریاضیات دوره‌های فراگیر آموزش ریاضی را در تابستان برگزار می‌کند

خانه ریاضیات دوره‌های فراگیر آموزش ریاضی را در تابستان برگزار می‌کند
مدیرعامل خانه ریاضیات استان اردبیل گفت: در آستانه فصل تابستان خانه ریاضیات استان اردبیل دوره‌های فراگیر آموزش ریاضی را از پیش دبستانی تا دانشگاه در دستور کار قرار داده است.

خانه ریاضیات دوره‌های فراگیر آموزش ریاضی را در تابستان برگزار می‌کند

مدیرعامل خانه ریاضیات استان اردبیل گفت: در آستانه فصل تابستان خانه ریاضیات استان اردبیل دوره‌های فراگیر آموزش ریاضی را از پیش دبستانی تا دانشگاه در دستور کار قرار داده است.
خانه ریاضیات دوره‌های فراگیر آموزش ریاضی را در تابستان برگزار می‌کند

دانلود موزیک

View more posts from this author