خانه شهید رجایی به موزه تبدیل شود

خانه شهید رجایی به موزه تبدیل شود
عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: باید خانه شهید محمدعلی رجایی تملک و تبدیل به موزه شود.

خانه شهید رجایی به موزه تبدیل شود

عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: باید خانه شهید محمدعلی رجایی تملک و تبدیل به موزه شود.
خانه شهید رجایی به موزه تبدیل شود

View more posts from this author