خانواده‌های شهیدان برای خدمت‌گزاران انقلاب اسلامی دعا کنند

خانواده‌های شهیدان برای خدمت‌گزاران انقلاب اسلامی دعا کنند
استاندار تهران گفت: خانواده‌های معظم شهیدان برای خدمت‌گزاران انقلاب اسلامی دعا کنند.

خانواده‌های شهیدان برای خدمت‌گزاران انقلاب اسلامی دعا کنند

استاندار تهران گفت: خانواده‌های معظم شهیدان برای خدمت‌گزاران انقلاب اسلامی دعا کنند.
خانواده‌های شهیدان برای خدمت‌گزاران انقلاب اسلامی دعا کنند

View more posts from this author