خبر پیدا شدن لاشه هواپیما صرفا مشاهدات یک نفر بوده است

خبر پیدا شدن لاشه هواپیما صرفا مشاهدات یک نفر بوده است
مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: اخبار منتشر شده درباره پیدا شدن لاشه هواپیما صرفا مشاهدات یک نفر بوده و قطعی نیست.

خبر پیدا شدن لاشه هواپیما صرفا مشاهدات یک نفر بوده است

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: اخبار منتشر شده درباره پیدا شدن لاشه هواپیما صرفا مشاهدات یک نفر بوده و قطعی نیست.
خبر پیدا شدن لاشه هواپیما صرفا مشاهدات یک نفر بوده است

View more posts from this author