خدمات آقای قالیباف به مستضعفین قابل تقدیر است/ برخی مسؤولان به گونه‌ای عمل می‌کنند که دیگران منتظر رفتن آن‌ها هستند

خدمات آقای قالیباف به مستضعفین قابل تقدیر است/ برخی مسؤولان به گونه‌ای عمل می‌کنند که دیگران منتظر رفتن آن‌ها هستند
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: خدمات آقای قالیباف به مستضعفین قابل تقدیر است، امیدوارم که شهردار فعلی تهران هم رویه خدمت کردن به مستضعفین را ادامه بدهد، چنین خدمتی موجب دوام مسؤولیت می‌شود.

خدمات آقای قالیباف به مستضعفین قابل تقدیر است/ برخی مسؤولان به گونه‌ای عمل می‌کنند که دیگران منتظر رفتن آن‌ها هستند

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: خدمات آقای قالیباف به مستضعفین قابل تقدیر است، امیدوارم که شهردار فعلی تهران هم رویه خدمت کردن به مستضعفین را ادامه بدهد، چنین خدمتی موجب دوام مسؤولیت می‌شود.
خدمات آقای قالیباف به مستضعفین قابل تقدیر است/ برخی مسؤولان به گونه‌ای عمل می‌کنند که دیگران منتظر رفتن آن‌ها هستند

View more posts from this author