خدمات بهزیستی پیشوا هدفمند شده است

خدمات بهزیستی پیشوا هدفمند شده است
معاون امور مشارکت‌های مردمی و اشتغال اداره بهزیستی شهرستان پیشوا با اشاره اقداماتی که این اداره طی چند سال گذشته انجام داده و چشم‌انداز و برنامه‌های بهزیستی پیشوا گفت: خدمات بهزیستی پیشوا هدفمند شده است.

خدمات بهزیستی پیشوا هدفمند شده است

معاون امور مشارکت‌های مردمی و اشتغال اداره بهزیستی شهرستان پیشوا با اشاره اقداماتی که این اداره طی چند سال گذشته انجام داده و چشم‌انداز و برنامه‌های بهزیستی پیشوا گفت: خدمات بهزیستی پیشوا هدفمند شده است.
خدمات بهزیستی پیشوا هدفمند شده است

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author