خدمت در مسیر اربعین حسینی تمرین ولایت‌پذیری است/ خادمان موکب‌ها در نیکی مسابقه بگذارند

خدمت در مسیر اربعین حسینی تمرین ولایت‌پذیری است/ خادمان موکب‌ها در نیکی مسابقه بگذارند
امام جمعه موقت گنبدکاووس با اشاره به اینکه خدمت کردن به زوار اربعین برکات زیادی دارد، گفت: ولایت‌پذیری یکی از مهم‌ترین این برکات است.

خدمت در مسیر اربعین حسینی تمرین ولایت‌پذیری است/ خادمان موکب‌ها در نیکی مسابقه بگذارند

امام جمعه موقت گنبدکاووس با اشاره به اینکه خدمت کردن به زوار اربعین برکات زیادی دارد، گفت: ولایت‌پذیری یکی از مهم‌ترین این برکات است.
خدمت در مسیر اربعین حسینی تمرین ولایت‌پذیری است/ خادمان موکب‌ها در نیکی مسابقه بگذارند

View more posts from this author