خرم‌آباد، دیار پل‌های تاریخی

خرم‌آباد، دیار پل‌های تاریخی
پل‌های زیبا و تاریخی شاپوری و صفوی با قرار گرفتن در مرکز شهر خرم‌آباد جاذبه‌های مناسبی برای گردشگران هستند.

خرم‌آباد، دیار پل‌های تاریخی

پل‌های زیبا و تاریخی شاپوری و صفوی با قرار گرفتن در مرکز شهر خرم‌آباد جاذبه‌های مناسبی برای گردشگران هستند.
خرم‌آباد، دیار پل‌های تاریخی

View more posts from this author