خروجی اتاق فکر استکبار مقابله با نظام اسلامی ایران است

خروجی اتاق فکر استکبار مقابله با نظام اسلامی ایران است
دادستان کل کشور با اعلام اینکه خروجی اتاق فکر استکبار و عواملش مقابله با نظام اسلامی ایران است، گفت: باید با تلاش همه در برابر اقدامات دشمن ایستادگی کنیم.

خروجی اتاق فکر استکبار مقابله با نظام اسلامی ایران است

دادستان کل کشور با اعلام اینکه خروجی اتاق فکر استکبار و عواملش مقابله با نظام اسلامی ایران است، گفت: باید با تلاش همه در برابر اقدامات دشمن ایستادگی کنیم.
خروجی اتاق فکر استکبار مقابله با نظام اسلامی ایران است

View more posts from this author