خرید بوئینگ اولویت قرار دارد یا ارتقای ایمنی جاده‌ها؟

خرید بوئینگ اولویت قرار دارد یا ارتقای ایمنی جاده‌ها؟
با یک بررسی آماری ساده می‌توان برآورد کرد که چه تعداد سفر در کشور به وسیله اتوبوس، چه تعداد به وسیله قطار و چه تعداد به وسیله هواپیما صورت می‌گیرد با مقایسه آمارها، منصفانه می‌توان به راه حل رسید و اولویت‌ها را تعیین کرد.

خرید بوئینگ اولویت قرار دارد یا ارتقای ایمنی جاده‌ها؟

با یک بررسی آماری ساده می‌توان برآورد کرد که چه تعداد سفر در کشور به وسیله اتوبوس، چه تعداد به وسیله قطار و چه تعداد به وسیله هواپیما صورت می‌گیرد با مقایسه آمارها، منصفانه می‌توان به راه حل رسید و اولویت‌ها را تعیین کرد.
خرید بوئینگ اولویت قرار دارد یا ارتقای ایمنی جاده‌ها؟

سپهر نیوز

View more posts from this author