خرید تضمینی 19 هزار و 807 تن گندم از کشاورزان

خرید تضمینی 19 هزار و 807 تن گندم از کشاورزان
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال وبختیاری گفت: تاکنون 19 هزار و 807 تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

خرید تضمینی 19 هزار و 807 تن گندم از کشاورزان

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال وبختیاری گفت: تاکنون 19 هزار و 807 تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.
خرید تضمینی 19 هزار و 807 تن گندم از کشاورزان

View more posts from this author