خسارت بیش از 486 میلیارد تومانی خشکسالی به کشاورزی خراسان‌جنوبی

خسارت بیش از 486 میلیارد تومانی خشکسالی به کشاورزی خراسان‌جنوبی
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: مجموع خسارت ناشی از خشکسالی به بخش‌های مختلف کشاورزی استان در سال زراعی 96 حدود 486 میلیارد و 900 میلیون تومان بوده است.

خسارت بیش از 486 میلیارد تومانی خشکسالی به کشاورزی خراسان‌جنوبی

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: مجموع خسارت ناشی از خشکسالی به بخش‌های مختلف کشاورزی استان در سال زراعی 96 حدود 486 میلیارد و 900 میلیون تومان بوده است.
خسارت بیش از 486 میلیارد تومانی خشکسالی به کشاورزی خراسان‌جنوبی

View more posts from this author