خسارت 500 هزار میلیارد ریالی تصادفات به اقتصاد کشور

خسارت 500 هزار میلیارد ریالی تصادفات به اقتصاد کشور
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر گفت: تصادفات و حوادث جاده‌ای سالانه رقمی بین 350 تا 500 هزار میلیارد ریال به کشور خسارت می‌زنند و بار اقتصادی و اجتماعی وارد می‌کنند.

خسارت 500 هزار میلیارد ریالی تصادفات به اقتصاد کشور

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر گفت: تصادفات و حوادث جاده‌ای سالانه رقمی بین 350 تا 500 هزار میلیارد ریال به کشور خسارت می‌زنند و بار اقتصادی و اجتماعی وارد می‌کنند.
خسارت 500 هزار میلیارد ریالی تصادفات به اقتصاد کشور

View more posts from this author