خشکسالی 6 هزار نهبندانی را آواره کرد

خشکسالی 6 هزار نهبندانی را آواره کرد
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: از سال 90 تا 95 حدود 6 هزار نفر از مردم شهرستان نهبندان مهاجرت کردند و تاکنون توجهی به اشتغال‌زایی این منطقه نشده است.

خشکسالی 6 هزار نهبندانی را آواره کرد

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: از سال 90 تا 95 حدود 6 هزار نفر از مردم شهرستان نهبندان مهاجرت کردند و تاکنون توجهی به اشتغال‌زایی این منطقه نشده است.
خشکسالی 6 هزار نهبندانی را آواره کرد

View more posts from this author