خصوصیات امام جمعه در کلام آیت‌الله نوری‌همدانی

خصوصیات امام جمعه در کلام آیت‌الله نوری‌همدانی
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: امام جمعه باید از حیث علم، تقوا، بیان، مردمی بودن و ارتباط با همه طبقات ممتاز باشد و از وابستگی به حزب و گروه و جناح پرهیز کند.

خصوصیات امام جمعه در کلام آیت‌الله نوری‌همدانی

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: امام جمعه باید از حیث علم، تقوا، بیان، مردمی بودن و ارتباط با همه طبقات ممتاز باشد و از وابستگی به حزب و گروه و جناح پرهیز کند.
خصوصیات امام جمعه در کلام آیت‌الله نوری‌همدانی

View more posts from this author