خطبه‌های حضرت زهرا(س) پس از رحلت رسول اکرم(ص) راه را برای آزادیخواهان و حق‌جویان روشن کرد

خطبه‌های حضرت زهرا(س) پس از رحلت رسول اکرم(ص) راه را برای آزادیخواهان و حق‌جویان روشن کرد
مدیر گروه تاریخ و سیره اهل بیت جامعة المصطفی العالمیه گفت: خطبه‌های حضرت زهرا(س) پس از رحلت رسول اکرم(ص) راه را برای آزادیخواهان و حق‌جویان روشن کرد.

خطبه‌های حضرت زهرا(س) پس از رحلت رسول اکرم(ص) راه را برای آزادیخواهان و حق‌جویان روشن کرد

مدیر گروه تاریخ و سیره اهل بیت جامعة المصطفی العالمیه گفت: خطبه‌های حضرت زهرا(س) پس از رحلت رسول اکرم(ص) راه را برای آزادیخواهان و حق‌جویان روشن کرد.
خطبه‌های حضرت زهرا(س) پس از رحلت رسول اکرم(ص) راه را برای آزادیخواهان و حق‌جویان روشن کرد

View more posts from this author