خطر بیکاری در کمین هزاران برنج‌کار خوزستانی/ رد پای سیاست در ممنوعیت کشت برنج در استان خوزستان

خطر بیکاری در کمین هزاران برنج‌کار خوزستانی/ رد پای سیاست در ممنوعیت کشت برنج در استان خوزستان
جمعی از برنج‌کاران خوزستانی در اعتراض به ممنوعیت کشت برنج برای دومین بار مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند تا صدای اعتراض خود را نسبت به خطر بیکار شدن به گوش مسؤولان برسانند.

خطر بیکاری در کمین هزاران برنج‌کار خوزستانی/ رد پای سیاست در ممنوعیت کشت برنج در استان خوزستان

جمعی از برنج‌کاران خوزستانی در اعتراض به ممنوعیت کشت برنج برای دومین بار مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند تا صدای اعتراض خود را نسبت به خطر بیکار شدن به گوش مسؤولان برسانند.
خطر بیکاری در کمین هزاران برنج‌کار خوزستانی/ رد پای سیاست در ممنوعیت کشت برنج در استان خوزستان

View more posts from this author