خطر خشک شدن 3 هزار حلقه چاه در خفر فارس

خطر خشک شدن 3 هزار حلقه چاه در خفر فارس
امام‌جمعه خفر گفت: در خفر 3 هزار حلقه چاه وجود دارد که با برداشت بی‌رویه آب دچار افت شدید شده و هم‌اکنون با خطر خشک شدن روبه‌رو است.

خطر خشک شدن 3 هزار حلقه چاه در خفر فارس

امام‌جمعه خفر گفت: در خفر 3 هزار حلقه چاه وجود دارد که با برداشت بی‌رویه آب دچار افت شدید شده و هم‌اکنون با خطر خشک شدن روبه‌رو است.
خطر خشک شدن 3 هزار حلقه چاه در خفر فارس

تکنولوژی جدید

View more posts from this author