خطر «کم‌آبی» مردم استان سمنان را تهدید می‌کند/ فرهنگ اشتغال باید به گونه نو پایه‌گذاری شود

خطر «کم‌آبی» مردم استان سمنان را تهدید می‌کند/ فرهنگ اشتغال باید به گونه نو پایه‌گذاری شود
استاندار سمنان گفت: خطر «کم‌آبی» مردم استان سمنان را تهدید می‌کند.

خطر «کم‌آبی» مردم استان سمنان را تهدید می‌کند/ فرهنگ اشتغال باید به گونه نو پایه‌گذاری شود

استاندار سمنان گفت: خطر «کم‌آبی» مردم استان سمنان را تهدید می‌کند.
خطر «کم‌آبی» مردم استان سمنان را تهدید می‌کند/ فرهنگ اشتغال باید به گونه نو پایه‌گذاری شود

View more posts from this author