خلخال با داشتن توانمندی‌های عظیم در حوزه آب و خاک نباید بیکار داشته باشد

خلخال با داشتن توانمندی‌های عظیم در حوزه آب و خاک نباید بیکار داشته باشد
امام جمعه اردبیل گفت: شهرستان خلخال با داشتن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم حوزه آب و خاک نباید حتی یک بیکار داشته باشد.

خلخال با داشتن توانمندی‌های عظیم در حوزه آب و خاک نباید بیکار داشته باشد

امام جمعه اردبیل گفت: شهرستان خلخال با داشتن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم حوزه آب و خاک نباید حتی یک بیکار داشته باشد.
خلخال با داشتن توانمندی‌های عظیم در حوزه آب و خاک نباید بیکار داشته باشد

بک لینک رنک 3

View more posts from this author