خلف وعده دولت برای خرید 80 هزار تن سیب‌زمینی‌ کشاورزان

خلف وعده دولت برای خرید 80 هزار تن سیب‌زمینی‌ کشاورزان
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس گفت: دولت به کشاورزان فریدنی وعده خرید 80 هزار تن سیب‌زمینی به مبلغ هر کیلوگرم 460 تومان را داده اما یک کیلوگرم از آن‌ها را هم نخرید و سیب‌زمینی‌ها در انبار باقی‌مانده است.

خلف وعده دولت برای خرید 80 هزار تن سیب‌زمینی‌ کشاورزان

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس گفت: دولت به کشاورزان فریدنی وعده خرید 80 هزار تن سیب‌زمینی به مبلغ هر کیلوگرم 460 تومان را داده اما یک کیلوگرم از آن‌ها را هم نخرید و سیب‌زمینی‌ها در انبار باقی‌مانده است.
خلف وعده دولت برای خرید 80 هزار تن سیب‌زمینی‌ کشاورزان

View more posts from this author