خمام گذرگاه رشت و بزرگ‌ترین بندر شمال کشور

خمام گذرگاه رشت و بزرگ‌ترین بندر شمال کشور
شهر «خمام» محل گذر مسیر بین‌المللی و ترانزیتی رشت به طرف بندر انزلی بزرگ‌ترین بندر شمال کشور بوده و مقصد بسیاری از گردشگران نوروزی است.

خمام گذرگاه رشت و بزرگ‌ترین بندر شمال کشور

شهر «خمام» محل گذر مسیر بین‌المللی و ترانزیتی رشت به طرف بندر انزلی بزرگ‌ترین بندر شمال کشور بوده و مقصد بسیاری از گردشگران نوروزی است.
خمام گذرگاه رشت و بزرگ‌ترین بندر شمال کشور

علم و فناوری

مد روز

View more posts from this author