خواسته مردم از قوه قضائیه فساد‌ستیزی است

خواسته مردم از قوه قضائیه فساد‌ستیزی است
امام ‌جمعه بافت گفت: یکی از خواسته‌های مردم از قوه قضائیه مبارزه با فساد سیاسی است، مردم نمی‌توانند فسادها را در جامعه ببینند.

خواسته مردم از قوه قضائیه فساد‌ستیزی است

امام ‌جمعه بافت گفت: یکی از خواسته‌های مردم از قوه قضائیه مبارزه با فساد سیاسی است، مردم نمی‌توانند فسادها را در جامعه ببینند.
خواسته مردم از قوه قضائیه فساد‌ستیزی است

فستیوال فیلم

View more posts from this author