خودسازی مقدمه هدایت و راهنمایی مردم است/ طلاب باید مجهز به علوم روز باشند

خودسازی مقدمه هدایت و راهنمایی مردم است/ طلاب باید مجهز به علوم روز باشند
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه خودسازی مقدمه هدایت و راهنمایی مردم است، گفت: همانگونه که انبیا وظیفه هدایت مردم را بر عهده داشتند، روحانیون نیز باید ادامه‌‌دهندگان راه انبیا باشند و جامعه را هدایت کنند.

خودسازی مقدمه هدایت و راهنمایی مردم است/ طلاب باید مجهز به علوم روز باشند

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه خودسازی مقدمه هدایت و راهنمایی مردم است، گفت: همانگونه که انبیا وظیفه هدایت مردم را بر عهده داشتند، روحانیون نیز باید ادامه‌‌دهندگان راه انبیا باشند و جامعه را هدایت کنند.
خودسازی مقدمه هدایت و راهنمایی مردم است/ طلاب باید مجهز به علوم روز باشند

View more posts from this author