خوزستان امروز 18 بار لرزید

خوزستان امروز 18 بار لرزید
خوزستان امروز 18 بار به خود لرزید، شهرهای شوش، میانرود،سالند و دزفول در کانون این زمین لرزه‌ها بودند.

خوزستان امروز 18 بار لرزید

خوزستان امروز 18 بار به خود لرزید، شهرهای شوش، میانرود،سالند و دزفول در کانون این زمین لرزه‌ها بودند.
خوزستان امروز 18 بار لرزید

View more posts from this author