خیام در همه رشته‌ها ستاره ایران و جهان بود

خیام در همه رشته‌ها ستاره ایران و جهان بود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه خیام، ستاره‌شناسی بود که تقویم جلالی را خلق کرد، گفت: این شاعر بزرگ در همه این رشته‌ها، ستاره ایران و جهان بود.

خیام در همه رشته‌ها ستاره ایران و جهان بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه خیام، ستاره‌شناسی بود که تقویم جلالی را خلق کرد، گفت: این شاعر بزرگ در همه این رشته‌ها، ستاره ایران و جهان بود.
خیام در همه رشته‌ها ستاره ایران و جهان بود

View more posts from this author