خیر خداوند در وحدت مسلمانان است/ دین‌داری مهم‌ترین معیار برای انتخاب در ازدواج

خیر خداوند در وحدت مسلمانان است/ دین‌داری مهم‌ترین معیار برای انتخاب در ازدواج
کارشناس مسائل مذهبی گفت: خیر خداوند در وحدت مسلمانان است، زیرا از بدترین کارها در نزد خداوند جدایی است.

خیر خداوند در وحدت مسلمانان است/ دین‌داری مهم‌ترین معیار برای انتخاب در ازدواج

کارشناس مسائل مذهبی گفت: خیر خداوند در وحدت مسلمانان است، زیرا از بدترین کارها در نزد خداوند جدایی است.
خیر خداوند در وحدت مسلمانان است/ دین‌داری مهم‌ترین معیار برای انتخاب در ازدواج

View more posts from this author